ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BETEGEK RÉSZÉRE

A GYÓGYKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN

Tisztelt Betegünk!

Ön annak érdekében keresett fel bennünket, hogy gyógykezelésben részesítsük. Ennek mi a legjobb tudásunk és a jogszabályokban – beleértve a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai normáit is – foglaltak alapján teszünk eleget. Célunk, hogy az Ön által választott egészségügyi szolgáltatást a lehető legnagyobb megelégedése mellett végezzük. Tudnia kell, hogy a gyógykezelés része az Ön adatainak kezelése is. Kezeljük az Ön személyazonosító adatait, amely gyűjtőfogalomba azok az adatok tartoznak, amelyekből az Ön személye beazonosítható. Emellett kezeljük az Ön egészségügyi adatait. E körbe tartoznak mindazon adatok, amelyek az Ön gyógykezelése során keletkeznek vagy úgy, hogy Öntől tudjuk meg őket, vagy úgy, hogy mi magunk képezzük azokat vagy más orvostól, egészségügyi intézménytől jutnak a tudomásunkra. Emellett, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel, kezeljük az Ön hozzájárulása alapján a kapcsolattartási adatait is. Mindez azt a célt szolgálja, hogy az Ön gyógykezelése a lehető leghatékonyabb lehessen. A gyógykezelési célú adatkezelés kereteit jogszabályok határozzák meg, amelyek részletes leírásokat, benne komoly kötelezettségeket írnak elő számunkra. Egyik ilyen kötelezettségünk, hogy az adatkezelés megkezdése előtt Önt részletesen tájékoztassuk az adatkezelésről és annak körülményeiről. Jelen dokumentum annak érdekében született, hogy Ön minden, gyógykezelési célú adatkezeléssel kapcsolatos információt egy helyen megtaláljon. Kérjük, hogy szíveskedjen elolvasni ezt a tájékoztatót, hogy részleteiben is ismerje, kik, milyen célból, milyen terjedelemben és meddig kezelik az Ön adatait. Ha a tájékoztatóval kapcsolatban vagy magával az adatkezeléssel kapcsolatban lenne kérdése, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Az adatkezelési tájékoztató megismeréséről Önnek nyilatkoznia kell, hogy mi is tudjuk, megismerte azokat az információkat, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatosak. Emellett egy hatósági vizsgálat során nekünk be kell tudnunk mutatni, hogy Önt megfelelően tájékoztattuk az adatkezelésünkről.

2021. május 28.

Dr. Baka Zsuzsanna

I. RÉSZ – AZ ADATKEZELŐ

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

1.1. Adatkezelő neve: Dr. Baka Zsuzsanna

1.2. A praxis címe: rendelő: 6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 85/A. B.ép.1.em.1/C. (bejárat

Móra u. 56. felöl, 1. emelet balra)

1.3. E-mail-címe: csaloganyoskert@gmail.com

1.4. Telefonszáma: +36706335665

II. RÉSZ – DEFINÍCIÓK

Az Adatkezelő a gyógykezelés során személyes adatot, azon belül személyazonosító adatot és egészségügyi adatot kezel. A gyógykezelés hatékonysága érdekében, ha a beteg hozzájárul, kapcsolattartási adatok kezelésére is sor kerül. Jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezése során az egyes fogalmak jelentése:

„Adatkezelő”: Az első pontban megjelölt orvos, valamint igénybevétele esetén, az utasítása szerint eljáró más közreműködő személy (például az asszisztense).

„Személyes adat”: a személyazonosító adat (például név, TAJ szám, születési idő stb.), az egészségügyi adat (például az adott betegséghez tartozó kórkép, a vérvételi lelet, a vizsgálat során felmerülő panaszok stb.), valamint az e-mail-cím és/vagy a telefonszám.

„Személyazonosító adat”: a beteg azonosítására szolgáló személyes adat (például név, társadalombiztosítási azonosító jel („TAJ szám”), születési idő stb.), amelyet a gyógykezelés céljából az orvos az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi dokumentáció részeként kezel.

„Egészségügyi adat”: a beteg egészségi állapotával kapcsolatba hozható minden információ, adat, dokumentum. Az egészségügyi adat a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik.

„Egészségügyi dokumentáció”: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. (Ez maga a betegnyilvántartás.)

„Kapcsolattartási adat”: amin keresztül az Adatkezelő kapcsolatot tud teremteni a beteggel; e-mailcím, telefonszám.

„Érintett”: az a magánszemély, akire a kezelt adatok vonatkoznak, jelen esetben a beteg vagy páciens, esetenként az elhunyt személy.

„Általános Adatvédelmi Rendelet” (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

„EESZT”: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, amely az egészségügyben kezelt adatok egységes, elektronikus tárhelye, ahol az egészségügyi adatok kezelése megtörténik.

III. RÉSZ – AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

1. Gyógykezelési tevékenység végzése

A gyógykezelés végzése jelenti a betegség megelőzésével, az egészség megőrzésével, valamint a betegségek felismerésével, kezelésével kapcsolatos tevékenységünket, jelenti továbbá a tényleges gyógyítást, vagyis az egészségügyi problémák kezelését, emellett az állapot szinten tartását, a rehabilitációt, és az ehhez kapcsolódó orvosi tevékenységünket. Ezen tevékenységek során a jogszabályban meghatározott adatok, valamint azon adatok kezelése történik, amelyet a cél (sikeres gyógykezelés) elérése érdekében indokoltnak tartunk. A kezelt adatok nyilvántartása minden esetben az egészségügyi dokumentációban (betegnyilvántartás) történik.

1.1. A kezelt adatok forrása

A kezelt adatok forrása fő szabály szerint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy, azaz Ön.

Egészségügyi adatot más, harmadik személytől is felvehetünk. Ezek a harmadik személyek lehetnek az Önt kísérő hozzátartozók vagy más személyek például akkor, amikor az adatot saját maga az állapotából kifolyólag nem képes közölni velünk. Harmadik személytől származik az adat akkor is, amikor az egészségügyi ellátórendszeren belül dolgozó személy küldte a beteget és az adatait hozzánk és az adatfelvétel nálunk ezek alapján történik. A gyógykezelés során mi magunk is létrehozunk olyan egészségügyi adatot (például a diagnózis felállítása, a lehetséges kezelési javaslat megállapítása), amely kezelése a betegnyilvántartásban megtörténik.

1.2. A kezelt adatok köre

1.2.1. A gyógykezelés során kezeljük az Ön személyazonosító adatait és egészségügyi adatait.

1.2.2. Személyazonosító adatai az alábbiak:

(a) az Ön családi és utóneve

(b) születési neve

(c) a neme

(d) a születési helye és ideje

(e) az Ön édesanyja leánykori családi és utóneve

(f) az Ön lakóhelye

(g) az Ön tartózkodási helye

(h) az Ön TAJ száma

1.2.3. Az 1.2.1 pontban foglaltakon felül kötelesek vagyunk kezelni az egészségügyi dokumentációban rögzítendő adatokat. Ezek a következők:

(a) a gyógykezelésről értesítendő személy neve, címe, elérhetősége; kiskorú vagy gondnokság alatt álló beteg esetén a törvényes képviselő neve, címe, elérhetősége

(b) kórelőzmény, kórtörténet

(c) első vizsgálat eredménye

(d) diagnózist és gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, vizsgálatok elvégzésének időpontjai

(e) ellátandó betegség neve, kialakulása alapjául szolgáló betegségek, kísérőbetegségek, szövődmények

(f) ellátást közvetlenül nem indokoló betegség és kockázati tényezők megnevezése

(g) elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye

(h) gyógyszeres és egyéb terápia és azok eredménye

(i) a beteg gyógyszer-túlérzékenységének adatai

(j) bejegyzést tevő

egészségügyi dolgozó neve, bejegyzés időpontja

(k) betegnek, tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítése

(l) beleegyezés és visszautasítás ténye, ezek időpontja

(m) minden egyéb adat és tény, mely a beteg gyógyulására befolyással lehet

(n) vizsgálatokról készült leletek

(o) gyógykezelés és konzílium során keletkezett iratok

(p) ápolási dokumentáció

(q) képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei

(r) beteg testéből kivett szövetminták

1.2.4. Ezeken kívül felvehetünk egyéb, olyan adatot is, amely a megítélésünk szerint a gyógyításhoz szükséges.

1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelést az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének h) pontja alapján végezzük, azaz az adatkezelés az orvosi diagnózis felállítása és/vagy egészségügyi, vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges. Emellett köteleznek bennünket az adatkezelésre az egészségügyi adatkezelésről szóló magyar jogszabályok előírásai is. Ezek alapján kötelességünk az egészségügyi dokumentáció vezetése, amelyben az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük. Ezen jogszabályok előírják azt is, hogy az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része.

1.4. Az adatkezelés megtagadásának következménye

A gyógykezelés során Ön önkéntesen adja meg a személyes adatait, így Ön – bizonyos esetekben – megtagadhatja az egészségügyi adatainak és a személyazonosító adatainak átadását, azonban így az orvosi diagnózis felállítása akadályba fog ütközni, és az Ön ellátása nem feltétlenül vagy egyáltalán nem lesz biztosított.

1.5. Az adatkezelés időtartama

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kötelesek vagyunk megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőriznünk.

2. Kapcsolattartás Önnel

A hatékony gyógyítás része, hogy szükség esetén Önnel kapcsolatba léphessünk. Számos olyan helyzet létezik, amikor nekünk kell valamely információ beszerzéséhez vagy átadásához, kezelések között vagy azok érdekében Önhöz fordulnunk.

2.1. A kezelt adatok forrása

A kapcsolattartás érdekében kezelt adatokat Öntől vesszük fel.

2.2. Kezelt adatok köre

Kapcsolattartás érdekében az alábbi adatokat kezeljük:

— név; valamint

— e-mail-cím;

— és/vagy telefonszám.

Ön dönthet úgy, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a kapcsolattartás érdekében a fenti adatait kezeljük. Ön dönt arról is, hogy mely adatát vagy adatait kezelhetjük a kapcsolattartás érdekében. Ha Ön úgy dönt, hogy nem járul hozzá a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezeléséhez, akkor nem tudjuk Önnel a kapcsolatot hatékonyan tartani, ami fennakadást okozhat az Ön ellátásában.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, amelynek jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgáltatja.

A hozzájárulást a kapcsolati adatok kezeléséhez ezen az internetes felületen kérjük Öntől, valamint az adatokhoz való hozzájárulást a rendelőben írásban is elkérjük Öntől. Ezen a hozzájáruló nyilatkozaton döntheti el, hogy mely adata kezeléséhez járul hozzá. Ön bármikor jogosult a megadott hozzájárulás visszavonására. Innentől fogva azonban mi nem tudunk hatékonyan kapcsolatba lépni, kapcsolatot tartani Önnel.

2.4. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartási adatait addig kezeljük, ameddig Ön a 2.3 pontban meghatározott hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelésre a jogalapunk akkor is megszűnik, ha Ön nem lesz a praxisunk betege.

IV. RÉSZ – KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Az Ön személyes adataihoz a III. rész 1. és 2. pontjaiban lefektetett adatkezelési célok érdekében a praxisban dolgozók férnek hozzá. Ez azt jelenti, hogy az orvos mellett, az orvos utasításai alapján és a felügyelete mellett, a vele együtt dolgozó asszisztens, esetleg más, a gyógykezelés során közreműködő személy férhet hozzá az Ön adataihoz.

V. RÉSZ – ADATTOVÁBBÍTÁS

A magyar jogszabályban rögzítettek szerint az egészségügyi ellátóhálózaton belülre és az egészségügyi ellátóhálózaton kívülre is kötelesek vagyunk az Ön személyes adatát, adatait továbbítani. Az adattovábbítás címzettjei a 2. számú mellékletben kerülnek felsorolásra. Ezek az adattovábbítások csak esetlegesen merülhetnek fel. Például, ha bizonyos fertőző betegséget észlelünk Önnél, úgy ezen betegségre vonatkozó adatokat az Adatkezelő köteles továbbítani az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az adattovábbításokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást (beleértve a továbbítással érintett adatkört, a továbbítás címzettjét, a továbbítás célját és jogalapját) akkor adjuk meg, amikor az adattovábbítás ténylegesen előfordul.

VI. RÉSZ – ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az adatokhoz való hozzáférés biztonságát jelszavas védelemmel garantáljuk az elektronikusan kezelt adatok esetében, a papíralapú dokumentációt pedig elzártan kezeljük. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében rendszeresen biztonsági mentéseket hajtunk végre.

VII. RÉSZ – AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A fenti III. részben felsorolt adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogok. Az alábbi jogokkal kapcsolatos kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük és tájékoztatjuk Önt az azzal kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

1. A hozzáféréshez való jog

1.1. Ön jogosult az Önre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerni, Ön betekinthet az egészségügyi dokumentációba, valamint az adatairól másolatot kérhet. Ha Ön utólag szeretne információkhoz jutni az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint annak részleteiről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja írásbeli üzenet küldésével az I. rész 1. pontjában megadott elérhetőségeken. Igényét ezen felül személyesen is jelezheti.

1.2. A gyógykezeléshez kapcsolódó adatkezelés bizonyos köréről Ön közvetlenül az EESZT rendszerből is tájékozódhat. Ehhez a www.eeszt.gov.hu weboldalt kell meglátogatnia, itt az Ügyfélkapu és az Ön TAJ száma használatával tud belépni a rendszerbe, ahol a saját egészségügyi adatait láthatja.

1.3. Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal díjmentesen megkapja. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, akkor ezen további másolatokat saját költségére kaphatja meg.

1.4. Ha Ön elektronikus levélben (e-mailben) kér az adataihoz hozzáférést – az Ön ellenkező kérelme hiányában – kérelmét elektronikusan (e-mailben) teljesítjük.

2. A helyesbítéshez való jog

2.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti, hogy módosítsuk vagy kijavítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail-címét vagy ha megváltozik a neve, lakcíme), illetve egészségügyi adatát.

2.2. Az egészségügyi adat javítása során úgy járunk el, hogy a hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően nem töröljük, hanem azt úgy javítjuk ki, hogy az eredeti adat is megállapítható legyen.

3. A törléshez való jog

3.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti a személyes adatainak a törlését bizonyos esetekben, így például, ha a betegellátás során olyan személyes adatot vettünk volna fel, amely a gyógykezeléshez és az egészségügyi dokumentáció vezetéséhez nem szükséges.

3.2. Mivel az egészségügyre vonatkozó jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy mennyi ideig szükséges az egészségügyi adatokat tárolni, az azokra irányuló törlési kérelmet nem teljesíthetjük, ha a jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési idő még nem telt el.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

4.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését korlátozzuk a jogszabályban meghatározott esetekben. Ha az adatok korlátozás alá kerülnek, úgy fő szabály szerint azokat a korlátozás kezdetétől csak tároljuk, egyéb adatkezelési műveletet nem hajtunk végre rajtuk.

4.2. Az adatai korlátozását kérheti abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a jogai gyakorlására irányuló kérelmét jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne töröljük. Ekkor a hatóság megkereséséig azt tovább tároljuk. Akkor is kérheti az adatai kezelésének korlátozását, ha az adatai pontosságát vitatja. Ez esetben az ellenőrzési folyamat lezárultáig az adatait korlátozottan kezeljük. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön például egy bírósági eljárás miatt mégis kéri azok megtartását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

5.1. Ön az I. rész 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy személyesen kérheti azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján elektronikus formában kezelünk.

5.2. Kérésére az adatokat olyan formában kell biztosítanunk az Ön számára, amely a későbbiekben is felhasználható és amely engedi, hogy Ön értelmezni tudja a benne foglalt információt és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni. Így ezeket az adatokat nem kódoljuk és nem védjük jelszóval sem.

5.3. Igénye szerint az Ön adatait mi is átadhatjuk egy Ön által kiválasztott másik orvosnak, illetve szolgáltatónak, például amennyiben orvost kíván váltani.

VIII. RÉSZ – AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Amennyiben Ön a VII. részben foglalt jogait érintő kérelmet terjesztett elő, azonban kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult a felügyeleti hatósághoz fordulni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy bármely probléma esetén először lehetőleg az adatkezelőhöz, azaz hozzánk forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először nekünk jelezze, bár ezt természetesen nem

várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Ön a hatósággal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben pedig a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti őket.

2021. május 28.

Dr. Baka Zsuzsanna

5/2. SZÁMÚ MELLÉKLET

AZ ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI

1. Az egészségügyi ellátóhálózaton belül

1.1 Betegségregiszter

1.2 Bőrbeteg ellátás intézményei

1.3 Daganatos betegségeket nyilvántartó regiszterek

1.4 Egészségbiztosítási szerv

1.5 Egészségügyért felelős

miniszter

1.6 Egészségügyért felelős

miniszter irányítása alá tartozó

országos intézet

1.7 Egészségügyi államigazgatási szerv

1.8 Halottvizsgálatot végző orvos

1.9 Központi Implantátumrendszer

1.10 Nemibeteg ellátás intézményei

1.11 Nemzeti Szívinfarktus Regiszter

1.12 Nyilvántartást végző egészségügyi szolgáltatók

1.13 Protézis Regiszter

1.14 Térségi betegút-szervezésért felelős szerv

1.15 Tüdőgondozó intézetek

1.16 Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása

2. Az egészségügyi ellátóhálózaton kívül

2.1 Államigazgatási szervek

2.2 Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervek

2.3 Büntetőügyben a bíróság

2.4 Büntetőügyben a nyomozó hatóság

2.5 Büntetőügyben az előkészítő

eljárást folytató szerv

2.6 Büntetőügyben az igazságügyi szakértő

2.7 Büntetőügyben az ügyészség

2.8 Egészségbiztosítási Alap

működtetéséért felelős minisztérium

2.9 Egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat

Adatsólyom Doki dokumentum © Simplexxy Technologies Kft. 2018. Minden jog fenntartva.

2.10 Egészségügyi Világszervezet NER kapcsolattartó központja

2.11 Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv

2.12 Etikai eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv

2.13 Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (kerületi) hivatala

2.14 Katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság

2.15 Közigazgatási ügyben a bíróság

2.16 Közigazgatási ügyben a közigazgatási hatóság

2.17 Közigazgatási ügyben az igazságügyi szakértő

2.18 Közigazgatási ügyben az ügyészség

2.19 Közlekedésbiztonsági szerv

2.20 Központi Statisztikai Hivatal

2.21 Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

2.22 Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv

2.23 Munkavédelmi hatóság

2.24 Nemzetbiztonsági szolgálatok

2.25 Nemzeti Adó-és Vámhivatal

2.26 NER végrehajtásában

közreműködő szerv

2.27 Polgári peres és nemperes ügyben a bíróság

2.28 Polgári peres és nemperes ügyben a közigazgatási hatóság

2.29 Polgári peres és nemperes

ügyben az igazságügyi szakértő

2.30 Polgári peres és nemperes ügyben az ügyészség

2.31 Rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást lefolytató hatóság

2.32 Rendőrség

2.33 Szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek

2.34 Szakmai minőségértékelésért felelős szerv

2.35 Társadalombiztosítási igazgatási szervek

2.36 Teljesítményértékelésért felelős szerv

2.37 Terrorizmust elhárító szervek